ประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันก่อนทำ MOU กับพาณิชย์จังหวัดเลย เกี่ยวกับ โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย”

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

เนื่องด้วยการเผยแพร่

Read more

อัพเดต ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ด้วยสถาบันวิจัยและพั

Read more

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Strategies for Managing Social and Technological Disruption : กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” โดย :: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลย

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more

ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10 โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ขอเรียนเชิญส่งผลงานเ

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 117 ปี หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิ

Read more

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้า

Read more