ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านสารสำคัญและคุณค่าทางโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน

ขอเชิญยื่นข้อเสนองาน

Read more

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565

ผลการเข้าร่วมประชุมค

Read more

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)

ประชาสัมพันธ์จัดประช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายจับคู่ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

การประชุมวิชาการระดั

Read more