สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบรูณาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more