เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้บร

Read more

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022)

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่: สถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะ”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ: เครื่องมือพร้อม(ให้)ใช้”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรร

Read more