วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Read More
conference

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน

Read More