วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดประชุมเพื่อติดตามนักวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563Read More
conference

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอ

Read More
conference

ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่งบทความและส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในงาน “การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมส่ง

Read More