ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom Meeting

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยการ

Read more

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น “ส่งเสริมชุมชนรู้จัก ตระหนักรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น”

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้

Read more