ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชาสัมพันธ์งานประช

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

               ด้วยว

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนส่งบทความวิ

Read more

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การประก

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาในสังกัดของท่านส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ขอเชิญชวนบุคลากร คณา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอ

Read more

ประชุมพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัย และคัดเลือกบทความวิจัยเพื่อรับรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

ประชุมพิจารณากลั่นกร

Read more