ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณาโมเดลแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

ประชุมชี้แจงแนวทางกา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบรูณาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more