ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ขอเชิญส่งผลงานและเข้

Read more

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของจังหวัดเลยนำเสนอทุนเดิมการทำงานในพื้นที่จังหวัดเลย กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)

เข้าร่วมประชุมแลกเปล

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี (ออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งบทความเข้าร

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประชาสัมพันธ์การส่งบ

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประชาสัมพันธ์การส่งบ

Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประชาสัมพันธ์งานประช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโค

Read more