ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าการจัดการและการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิถีชีวิตปกติถัดไป”

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ

Read more

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานมหกรรมงานวิจัยและ วันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventor’s Day 2021) เพื่อบรรยายหัวข้อเรื่อง “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น”

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิท

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565

เนื่องด้วยการเผยแพร่

Read more

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยวิทยาลัยการจัดกา

Read more

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ด้วยกรมทรัพย์สินทางป

Read more