ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี

                   

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนนาวิชาการ ” รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ” วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

                   

Read more

ประกาศให้การสนันสนุนชุดโครงการวิจัยการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการความคุมยาสูบ ศจย. ประจำปี 2562-2563

                   

Read more

ลงพื้นที่ศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดฯ ณ บ้านโคนผง ต.สานตม บ้านสำราญ ต.ท่าศาลาและบ้านสันติสุข ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

                   

Read more