ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการจัดทำกรอบและแผนงานภายใต้โปรแกรม 12 ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านการรับรองระบบงาน และการตรวจสอบและรับรอง

                   

Read more

ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ ACOPUS) และเทคนิคการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ

                   

Read more

หารือรูปแบบบริหารจัดการโครงการ และวางแผนการดำเนินโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

                   

Read more