ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “RNAi technology and its applications in aquaculture”

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “RNAi technology and its applications in aquaculture”

ด้วย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี RNA และการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัย และเพื่อให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี RNA ในระดับ cell culture จึงกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “RNAi technology and its applications in aquaculture”

การอบรมดังกล่าวจะดำเนินการจัดจำนวน 2 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. รับจํานวน 20 ราย
  • รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. รับจำนวน 20 ราย

โดยแบ่งการอบรมเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ณ ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ C410 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเงื่อนไขในการลงทะเบียนภาคบรรยายและปฏิบัติการ โดยชำระค่าลงทะเบียนรายละ จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม คณะกรรมการจัดการอบรมได้ขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบราชการจากต้นสังกัดได้ และไม่ถือเป็นวันลาราชการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mb.mahidol.ac.th หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
โทร 09-9245-1698 นางสาวชนิกานต์ บุญช่วย
E-mail: sasithon.pro@mahidol.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย