วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2

การบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม จำเป็นจะต้องมีกระบวนการหรือกลไก ในการจัดการเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับภาคีเป้าหมายในชุมชนหรือในสังคม เกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นก่อน จึงจะทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นตามมา ซึ่งปัจจุบันการประเมินผลกระทบซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการชี้วัดถึงความสำเร็จที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารและการจัดการทุนวิจัยหรือกับหน่วยปฏิบัติงานวิจัย ดังนั้น การสร้างความเข้าใจในประเด็นการเชื่อมผลงานวิจัยไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบผ่านการบริหารจัดการงานวิจัยให้แก่นักวิจัยและผู้บริหารจัดการงานวิจัยนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ (Strengthening Impact Pathway for Research Utilization; SIP4RU) รุ่นที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนานักวิจัย ผู้บริหารงานวิจัย ผู้จัดการงานวิจัย ตลอดจนนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ทั้งในสถาบันการศึกษาและหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยรวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานวิจัยให้เข้าใจถึงทฤษฎี กรอบแนวคิด และเทคนิคการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือแผนงานวิจัย
  • เพื่อสามารถออกแบบและวางแผนในการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อมุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบได้

ผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ www.knit.or.th/web/SIP4RU2 และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02 126 7632-34 ต่อ 110 หรือ 105
E-mail: patchaya@knit.or.th
E-mail: worapat@knit.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย