วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)
“การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG” ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเป็นกลไกที่สำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการส่งเสริมด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ในวงวิชาการมากยิ่งขึ้น

โดยภายในงานประกอบด้วยการบรรยาย/เสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ http://conference.kru.ac.th โดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนส่งบทความ พร้อมชำระเงิน ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย