ขอเชิญชวนส่งผลงานคุณภาพในหัวข้อ “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; 8th CRU QA DAY)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National Plant Protection Conference) “เกษตรยุคใหม่ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” Modern farming, Modern life and Environmental care

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more