ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567

  ประชาสัมพันธ์

Read more

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more