ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ” (ผ่านระบบออนไลน์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2022 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    สมาคมรัฐศาสตร์แห

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยสถาบันวิจัยและพั

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์หนองลาดพรรณานิคมสกลทวาปี จำกัด เชิญประชุมวิชาการนานาชาตินักเรียน ม.ปลายและนักศึกษา ป.ตรี ครั้งที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์หนองล

Read more