ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (BALANCED SCORECARD for PUBLIC SECTOR)”

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดทำความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี

ประชาสัมพันธ์การจัดท

Read more