ประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค สำหรับประชาชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลังการประกาศให้โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

  ประชาสัมพันธ์

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) “โครงการจัดทำระเบียบ มาตราการ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการ

Read more

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์การสนับ

Read more