ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 9

                   

Read more

ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัย บทความวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ” (NCTIM 2019)

                   

Read more