ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องส่งบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เนื่องด้วยการตีพิมพ์

Read more

ขอเชิญบุคลาการในสังกัดเข้าร่วมประชุมทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในการยุคเปิดการศึกษาแบบเปิด และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2561

สมาคมห้องสมุดแห่งประ

Read more