ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5

             ตามที่ค

Read more

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

              ตามที่

Read more

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

                   

Read more

ขอขยายเวลารับบความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”มสธ.วิจัย ประจำปี 2562″

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร

Read more