เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (ResearchExpo2022)Read more

ประชุมพัฒนาเค้าโครงการวิจัย เรื่อง กลไกลความร่วมมือระหว่างองค์กรผลิตครูและองค์กรใช้ครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและจิตวิญญาณเป็นครูในสังคมยุคสมัยใหม่Read more

บริการคลินิกวิจัย ในการระดมความคิดเห็น ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โปรแกรมที่ 7 และการเขียนบทความจากกระบวนการและงานวิจัย

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่ายและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ให้กับกลุ่มเชือกมัดฟางอำเภอปากชม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการดำเน

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more