สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณงาน จิตรกรรม และประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ขอเชิญส่งผลงานและเข้

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ด้านการวิจัย เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัยฯ ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ กำหนดก

Read more

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบจัดสรร ปี 2564 เฉพาะพื้นที่ จ.เลย)

ประกาศรับข้อเสนอเชิง

Read more

นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดของ Platform, Program และ OKR ของการวิจัยตามเอกสาร “เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้าน ววน. พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ 2565”

นักวิจัยสามารถศึกษาร

Read more

ประกาศการให้ทุนโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บท โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศการให้ทุนโครงก

Read more

ประกาศการให้ทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บท โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศการให้ทุนโครงก

Read more