วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ลงพื้นที่สำรวจโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

วันที่ 30 มิถุนายน 2

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ยกระดับการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการความร่วมมือจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2566Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาอพ.สธ.-มรล.

ดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มิ.ย. 2566

Read More
คลินิกวิจัย LRUสถาบันวิจัยและพัฒนา

ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เพื่อปรึกษาหารือในการวางแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว และอื่น ๆ

ต้อนรับปลัดองค์การบร

Read More