สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาคอีสานบน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร

ประชุมติดตามผลการดำเ

Read more

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ โรงแรมศรีสัชนาลัยเฮอริเทจรีสอร์ท และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนบ้านท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ลงพื้นที่ติดตามผลการ

Read more

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับตัวแทนโครงการวิจัยโหนดภูมิภาค ณ ห้องประชุม M3 ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่ติดตามผลการ

Read more

อบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

อบรม “เทคนิคการเขียน

Read more

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565

ผลการเข้าร่วมประชุมค

Read more

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้บร

Read more