วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ยกระดับการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการความร่วมมือจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2566Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรล.

ดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มิ.ย. 2566

Read More
คลินิกวิจัย LRUสถาบันวิจัยและพัฒนา

ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เพื่อปรึกษาหารือในการวางแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว และอื่น ๆ

ต้อนรับปลัดองค์การบร

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริวัชรสุข ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

ขอแสดงความยินดีกับ ผ

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสังเคราะห์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการฯ ภายใต้โครงการ Reinventing University ในการจัดทำคลิปองค์ความรู้ชุดเรื่องรถเกษตรสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ลงพื้นที่ดำเนินโครงก

Read More