สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2Read more

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2565Read more