วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาอพ.สธ.-มรล.

เข้าร่วม “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566”

วันที่ 2 – 3 ก

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาอพ.สธ.-มรล.

เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำฐานข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย C – อพ.สธ. ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 – 29

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาอพ.สธ.-มรล.

ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของหอยทากบก บริเวณพื้นที่การเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 23 ก.ค. 2566

Read More