ประชุมหารือการจัดนิทรรศการในงาน The Federation of Thai Industries Expo 2022 และการจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวฯ

ประชุมหารือการจัดนิท

Read more

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและการใช้งานระบบแพลตฟอร์ม GIS ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย

ประชุมหารือแนวทางการ

Read more

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ “ภูมินิเวศน์วัฒนธรรม” สู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบ

Read more

คณะนักวิจัยโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย

คณะนักวิจัยโครงการพั

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาโมเดลแก้จนอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (Operating Model) ด้วยแนวคิด “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไผ่”

ประชุมวางแผนการจัดกิ

Read more