ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/ วิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

เนื่องด้วยการตีพิมพ์

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วม “บริการของกลุ่มภารกิจผู้บริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ทักษิณ

ด้วยบริการของกลุ่มภา

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร”จริยธรมมในมนุษย์”สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ด้วยสถาบันวิจัยและบร

Read more

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน

ด้วยสมาคมส่งเสริมการ

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง”เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” ThailandThailand Trasformation for Sustiainble Growth

ด้วยสำนักวิจัย สถาบั

Read more