ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๔”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชธา

Read more

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัด สถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการจัดการเพื

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐัประศาสนศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ ๓

ด้วยภาคีเครือข่ายการ

Read more

ขอเชิญชวนเข้ารับเลือกเพื่อรับ”รางวัลนักวิจัยดีเด่นเพื่อใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.:IAD Award)ครั้งที่๙ ประจำปี ๒๕๖๒”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมก

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมคณะกรรมการโครงการ “สนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น”

  วันที่ 6 กุมภ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา หารือเพื่อเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more