กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้จัดส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพราะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

                   

Read more