ขอเชิญบุคลาการในสังกัดเข้าร่วมประชุมทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในการยุคเปิดการศึกษาแบบเปิด และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2561

สมาคมห้องสมุดแห่งประ

Read more

ขอเชิญสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องพหุวิทยาการในการดำเนินการชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (3 rd Advanced Multisciplinary Views on Sustainable Life & Business: SUs-LaB 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more