ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยการ

Read more

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น “ส่งเสริมชุมชนรู้จัก ตระหนักรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น”

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้

Read more

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “บูรณาการสอนเด็กไทย ตระหนักรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปีที่ 2”

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1 /2565

 วันพุธที่ 12 มกราคม

Read more

ประชุมนักวิจัยโครงการพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจับคู่ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย

วันที่ 7 มกราคม 2565

Read more