เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย C-อพ.สธ. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565Read more

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (ResearchExpo2022)Read more

ประชุมพัฒนาเค้าโครงการวิจัย เรื่อง กลไกลความร่วมมือระหว่างองค์กรผลิตครูและองค์กรใช้ครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและจิตวิญญาณเป็นครูในสังคมยุคสมัยใหม่Read more

บริการคลินิกวิจัย ในการระดมความคิดเห็น ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) โปรแกรมที่ 7 และการเขียนบทความจากกระบวนการและงานวิจัย

Read more