ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)

ประชาสัมพันธ์การเปิด

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 “Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization”

ประชาสัมพันธ์และขอเช

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII)

ประชาสัมพันธ์การส่งผ

Read more

ประชาสัมพันธ์นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดเลยได้รับแจ้ง

Read more