วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประกาศให้ทุนวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ร่วมสนับสนุนโดยองค์การยูเนสโกและโปแลนด์ ประจำปี 2567 (UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowship Programme in Engineering, Edition 2024)

ประชาสัมพันธ์การประก

Read More
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

ประชาสัมพันธ์การประช

Read More
conference

ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งข

Read More