ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสทอภาคสำหรับทุกคน”

ประชาสัมพันธ์การจัดโ

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน

Read more