ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

Read more

ขอเชิญชวนส่งผลงานคุณภาพในหัวข้อ “การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8 (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; 8th CRU QA DAY)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัน

Read more

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่ายและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ให้กับกลุ่มเชือกมัดฟางอำเภอปากชม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more