วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

conference

ประชาสัมพันธ์การจัดทำผลงานวิชาการประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประชาสัมพันธ์การจัดท

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรล.

เข้าร่วม “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566”

วันที่ 2 – 3 ก

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรล.

เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำฐานข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย C – อพ.สธ. ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 – 29

Read More