ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าการจัดการและการควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวิถีชีวิตปกติถัดไป”

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ

Read more

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานมหกรรมงานวิจัยและ วันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventor’s Day 2021) เพื่อบรรยายหัวข้อเรื่อง “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น”

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิท

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565

เนื่องด้วยการเผยแพร่

Read more