ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์

ประชาสัมพันธ์หนังสือ

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

ประชาสัมพันธ์การส่งผ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

ขอประชาสัมพันธ์และเช

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีษะเกษ

ขอเชิญร่วมประชุมและน

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนาคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญเข้าร่วมการประ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking (ครั้งที่ 2)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read more