วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

conference

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภััฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมการอบร

Read More
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

  ด้วยบัณฑิตวิท

Read More