ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ประกาศรับทุนพัฒนาและ

Read more

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง หลักเก

Read more

ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Sustainable Ageing Societies Under New Normal)

ประกาศมูลนิธิสถาบันว

Read more