จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน

Read more

จัดประชุมเพื่อติดตามนักวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563Read more