เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

Spread the love

เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา UNICEF Thailand กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า

ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และสามารถดูรายละเอียดการส่งได้ที่ shorturl.asia/xHasU

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2668-7123 ต่อ 1330, 1315 และ 1313
โทรสาร. 0-2243-2770

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย