ขอเชิญเข้าร่วมยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนในขอบข่ายการดำเนินงานของสำนักงานของงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญเข้าร่วมยื่นข้

Read more

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับ

Read more

เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ รับฟังการบรรยายและถาม-ตอบ ปัญหาคาใจ เรื่อง สิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กองทุน ววน. โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผ่าน Facebook live วันที่ 26 ก.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น.

เชิญชวนอาจารย์และบุค

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอความอนุเคราะห์ประช

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประช

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขอเชิญส่งบทความเพื่อ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบร

Read more

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับนักวิจัย โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถ

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมง

Read more