กิจกรรม Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2021 งานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving a Sustainable Future Through Bio-Circular-Green Economy

Food Innopolis สวทช.

Read more

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหน่วยงานในระบบ ววน.

สำนักงานคณะกรรมการส่

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

เนื่องด้วยการเผยแพร่

Read more

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Strategies for Managing Social and Technological Disruption : กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” โดย :: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลย

Read more

ขอประชาสัมพันธ์ “งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอประชาสัมพันธ์ “งาน

Read more

แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงานฯ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อ

Read more