อบรมวิเคราะห์พื้นที่เพื่อจัดทำโมเดลแก้จนอำเภอปากชม จังหวัดเลย วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย

อบรมวิเคราะห์พื้นที่

Read more

ประชุมแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2

  วันที่ 22 พฤศ

Read more

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคี ภายใต้แผนงานวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปี 2

ระหว่างวันที่ 19 – 2

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 26-28

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 19-23

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 8-10 ต

Read more

ประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันก่อนทำ MOU กับพาณิชย์จังหวัดเลย เกี่ยวกับ โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย”

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.

Read more