สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีRead more

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Read more

จัดประชุมเพื่อติดตามนักวิจัยที่ยังค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และงบประมาณเงินรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563Read more