ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี : ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย”

                    

Read more

ขอเชิญขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติวิทยาศาสตร์ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชขียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพและความปลอดภัยผู้สูงอายุ ไทยแลนด์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี

Read more