ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเช

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ขอเชิญส่งบทความเพื่อ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญชวนส่งบทความเพ

Read more

คณะกรรมการกองทุนสื่อ อนุมัติการจัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ 3 ประเภท ด้วยงบประมาณรวม 300 ล้านบาท โดยจะประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2563 ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้

คณะกรรมการกองทุนสื่อ

Read more